مرکز عملیات امنیت (SOC)

NOC2
مرکز عملیات امنیت (SOC)
بنابراین سازمان ها روزانه با میلیون ها پیام از ابزارهای امنیتی ناسازگار مواجه هستند،که نتیجه آن ازدیاد اطلاعات امنیتی بوده که منجر به افزایش بار کاری و تلاش پرسنل IT شده و در نهایت داشتن یک سیستم امنیتی ضعیف برای سازمان را به همراه خواهد داشت. SOC واحدی متمرکز برای رسیدگی به حوادث و وقایع امنیتی در سازمان ها بوده که هدف از ایجاد آن تشخیص و واکنش سریع در برابر حوادث امنیتی می باشدکه از طریق یک کنسول مرکزی، وضعیت آنچه را که در حال حاضر در شبکه در حال اتفاق می باشد را نشان می دهد. SOC تمامی زوایای امنیتی را به صورت بلادرنگ از یک نقطه مرکزی مدیریت و مانیتور می کند و تمامی حوادث امنیتی را کشف و اولویت دهی کرده، سطح ریسک و دارایی هایی را که تحت تاثیر قرار خواهند گرفت تشخیص میدهد. این مرکز همچنین به طور همزمان راهکارهای مناسبی را متناسب با هر رویداد، اجرا یا پیشنهاد می کند.
دپارتمان امنیت اطلاعات شرکت رمیس با تکیه بر تجارب و توانمندی شریک تجاری خود شرکت Paladion Networks که دارای مرکز عملیات امنیت مجهز و روزآمد و با سابقه ارائه سرویس به بانک های پیشرو بین المللی است آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه های زیر می باشد:
  • طراحی ساختار و زیرساخت های مورد نیاز مرکز عملیات امنیت طراحی ابزارهای مورد نیاز و فرآیند های امنیتی شامل:
    • مدیریت تهدید (Threat Management)
    • مدیریت آسیب پذیری (Vulnerability Management)
    • مدیریت دسترسی (Security Access Management)
    • مدیریت رویدادهای امنیتی (Security Incident Management)
  • طراحی ساختار سازمانی مرکز عملیات امنیت آموزش و آگاهی رسانی تیم مرکز عملیات امنیت پیاده سازی و عملیاتی سازی مرکز عملیات امنیت ممیزی و تحلیل کارایی مرکز عملیات امنیت پشتیبانی و به روز رسانی بانک اطلاعاتی غنی برای شناسایی بموقع تهدیدها و آسیب پذیری ها