مرکز داده (Data Center)

DataCenter
مرکز داده (Data Center)

به طور کلی مراکز داده به عنوان مکانی جهت فراهم آوردن موارد زیر تعریف می شوند:

  • ذخیره سازی، مدیریت، پردازش و تبادل اطلاعات دیجیتال
  • فراهم آوردن سرویس های کاربردی یا مدیریت جهت پردازش های اطلاعاتی مختلف مانندInternet Web Hosting Intranet مخابرات و فنآوری


اطلاعاتایجاد یک مرکز داده به برنامه ریزی بسیار دقیق و گسترده نیاز دارد و اهداف مورد نظر از طراحی آن باید به وضوح تعریف شده باشند تا نیل به آن اهداف امکان پذیر شود و همچنین تمامی استانداردها در قسمتهای مختلف باید در نظر گرفته شوند. بر این اساس شرکت رمیس سرویس های زیر را ارائه می نماید:

  • مطالعه و شناسایی زیرساختها و سرویس های موجود سازمان
  • امکان سنجی و نیازسنجی
  • ارائه طرح توجیهی راه اندازی مرکز داده از دیدگاه صرفه جویی اقتصادی و نیروی انسانی
  • طراحی تفضیلی مرکز داده و پیاده سازی آن
  • تهیه RFP مناقصه خرید و پیاده سازی
  • تامین تجهیزات، پیاده سازی، پشتیبانی، توسعه و نگهداری مرکز داده
  • تهیه ساختار سازمانی مورد نیاز جهت نظارت، پشتیبانی، توسعه و نگهداری مرکز داده
  • تهیه و ارائه لیست سرفصل های دوره های آموزشی مورد نیاز نیروی انسانی مرتبط با مرکز داده